Adoleshentë e të Rritur

Këshillim për Adoleshentët
Praktika ime me fëmijët adoleshent,një eksperiencë e cila është midis sfidës dhe vështirësisë që has kjo moshë,si ndryshime dhe menaxhimi i mendimeve të tyre,ndjenjat dhe sjelljet në mënyrë efektive etj.Ofroj bazuar në metodat e këshillimit dhe teknikave,Terapi të sjelljes,mbështetje pozitive të sjelljes,Terapi njohëse të sjelljes. Terapia përfshin programme të strukturuara që synojnë të promovojnë elasticitetin dhe ndërtimin e aftësive të veçanta. Prindërit janë mundësia që adoleshenti të pranojë mbështetjen e Psikologut,duke ndihmuar kështu komunikimin dhe pengesat që has familja dhe adoleshenti,nga kjo moshë tranziti.